چگونه بسیاری از فوت spuare یک تن از پوشش درجه متراکم