تجزیه و تحلیل هزینه سود برای استخراج از معادن گرانیت