گروه اوج حضور در هفتم کنگره بین المللی فرآوری مواد معدنی و سخنرانی