با توجه به زغال سنگ طبقه بندی اندونزی است به آنچه طبقه بندی